BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

CLP eller CLaP - Liste over faresætninger og sikkerhedssætninger

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

H- og P-sætninger i CLP-systemet.

H står for hazard dvs. fare

P står for precaution dvs. sikkerhed

   
  Faresætninger for fysiske farer
   
H200 (1) Ustabilt eksplosiv.
H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.
H205 Fare for masseeksplosion ved brand.
H220 Yderst brandfarlig gas.
H221 Brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H223 Brandfarlig aerosol.
H224 Yderst brandfarlig væske og damp.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H228 Brandfarligt fast stof.
H240 Eksplosionsfare ved opvarmning.
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H242 Brandfare ved opvarmning.
H250 Selvantænder ved kontakt med luft.
H251 Selvopvarmende, kan selvantænde.
H252 Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H281 Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
H290 Kan ætse metaller.
H300 Livsfarlig ved indtagelse.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved 6indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H340 Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H350 Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H362 Kan skade børn, der ammes.
H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H371 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H372 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H373 Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
   
   
  Supplerende fareoplysninger
EUH 001 Eksplosiv i tør tilstand.
EUH 006 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.
EUH 014 Reagerer voldsomt med vand.
EUH 018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH 019 Kan danne eksplosive peroxider.
EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
   
   
  Sundhedsmæssige egenskaber
EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
EUH 031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH 070 Giftig ved kontakt med øjnene.
EUH 071 Ætsende for luftvejene.
   
   
  Miljøegenskaber
EUH 059 Farlig for ozonlaget.
   
   
  Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger
EUH 201/201A Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på. Advarsel! Indeholder bly.
EUH 202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
EUH 203 Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 205 Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 206 Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
EUH 207 Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
EUH 208 Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 209/209A Kan blive meget brandfarlig ved brug. Kan blive brandfarlig ved brug
EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
   
  Sikkerhedssætninger - generelt
   
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P220 Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare materialer.
P221 Undgå at blande med brændbare materialer…
P222 Undgå kontakt med luft.
P223 Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.
P230 Holdes befugtet med…
P231 Håndteres under inaktiv gas.
P232 Beskyttes mod fugt.
P233 Hold beholderen tæt lukket.
P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P235 Opbevares køligt.
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
P242 Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P244 Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.
P250 Må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.
P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P263 Undgå kontakt under graviditet/amning.
P264 Vask … grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P282 Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
P283 Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
P284 Anvend åndedrætsværn.
P285 Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
P231 + P232 Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
P235 + P410 Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
   
   
  Sikkerhedssætninger — reaktion
P301 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P302 VED KONTAKT MED HUDEN:
P303 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
P304 VED INDÅNDING:
P305 VED KONTAKT MED ØJNENE:
P306 VED KONTAKT MED TØJET:
P307 VED eksponering:
P308 VED eksponering eller mistanke om eksponering:
P309 VED eksponering eller ubehag:
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P311 Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P313 Søg lægehjælp.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P315 Søg omgående lægehjælp.
P320 Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).
P321 Særlig behandling (se … på denne etiket).
P322 Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).
P330 Skyl munden.
P331 Fremkald IKKE opkastning.
P332 Ved hudirritation:
P333 Ved hudirritation eller udslæt:
P334 Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P335 Børst løse partikler bort fra huden.
P336 Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
P337 Ved vedvarende øjenirritation:
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340 Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P341 Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P342 Ved luftvejssymptomer:
P350 Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352 Vask med rigeligt sæbe og vand.
P353 Skyl/brus huden med vand.
P360 Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P361 Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370 Ved brand:
P371 Ved større brand og store mængder:
P372 Eksplosionsfare ved brand.
P373 BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P374 Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.
P375 Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P376 Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P378 Anvend … til brandslukning.
P380 Evakuer området.
P381 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
P391 Udslip opsamles.
P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P334 VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P302 + P350 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P304 + P341 VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P306 + P360 VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P307 + P311 VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P309 + P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P335 + P334 Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P370 + P376 Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P370 + P378 Ved brand: Anvend … til brandslukning.
P370 + P380 Ved brand: Evakuer området.
P370 + P380 + P375 Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P371 + P380 + P375 Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
   
   
  Sikkerhedssætninger — opbevaring
   
P401 Opbevares …
P402 Opbevares et tørt sted.
P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
P404 Opbevares i en lukket beholder.
P405 Opbevares under lås.
P406 Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
P407 Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
P410 Beskyttes mod sollys.
P411 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF.
P412 Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
P413 Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/ …oF.
P420 Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
P422 Indholdet skal opbevares under …
P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 oC/122oF.
P411 + P235 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … oC/…oF. Opbevares køligt.
   
   
  Sikkerhedssætninger — bortskaffelse
   
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i …

 

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 16/10,09

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13