BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

CLP eller CLaP

Udskriv

Andre navne: (Eng.: CLP - Classification, Labeling and Packaging)

CLP eller CLaP er akronymer som står for: Classification Labeling and Packageing.

EU er ved at indføre nye regler(*) for klassificering, mærkning og pakning af kemikalier og blandinger heraf. De nye regler har deres oprindelse i GHS (Global Harmonized System) som er udarbejdet og vedtaget i FN. EU har ud FN's system udarbejdet CLP-systemet. Reglerne anviser hvordan kemikalier og blandinger deraf skal klassificeres efter deres farlighed, hvordan de skal faremærkes så mærkningen svarer til klassificeringen og hvordan de skal pakkes efter reglerne.

De gamle EU-mærker bliver erstattet med nye CLP-mærker, De gamle R-sætninger erstattes med H-sætninger og de gamle S-sætninger erstattes med P-sætninger. Derudover kommer der et signalord på mærkaterne: "Fare" (Eng.: Danger) eller "Advarsel" (Eng.: Warning), alt efter hvordan stoffet eller blandingen er klassificeret. Udover H- og P-sætningerne som stammer fra FN GHS system, har EU suppleret med H-sætningerne med EUH-sætninger som er specielle for EU's CLP-system.

Da det nye system er stort og komplekst, bliver det indført over en årrække. Man skal derfor være opmærksom på fgl. skæringsdatoer (deadlines) artikel 61 (overgangsbestemmelser) i forordningen:

For rene kemikalier:

Indtil den 1. december 2010 klassificeres, mærkes og pakkes kemikalier efter de gamle EU-regler

Undtagelse: Stoffer, der er klassificeret, mærket og pakket efter de gamle EU-regler, og som allerede er markedsført inden den 1 december 2010 behøver ikke at blive ommærket og ompakkes før den 1. december 2012.

For blandinger:

Indtil den 1. juli 2015 klassificeres, mærkes og pakkes blandinger efter de gamle EU-regler

Undtagelse: Blandinger, der er klassificeret, mærket og pakket efter de gamle EU-regler, og som allerede er markedsført inden den 1 juni 2015 behøver ikke at blive ommærket og ompakket før den 1. juni 2017.

Praktisk note: Det synes ikke at fremgå klart af EU-forordningen om de kemikalier og blandinger der står på hylderne hos forbrugerne, så som virksomheder og undervisningsinstitutioner, skal ommærke allerede anskaffede kemikalier og blandinger.

(*) Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006, 1355pp

Se også Miljøstyrelsen.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 16/10,09; 9/9,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13