BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Konstanter og variabler som anvendes indenfor kemi

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Constants and variables in chemistry)

Se også tabellen over naturkonstanter.

Konstant

Tegn

Bemærkninger

Enhed

Atommasse u Defineret som 1/12 del af Carbon-12 isotopens masse hvis masse er sat til 12u u
Et stofs formelle koncentration c Den molare koncentration er temperaturafhængig da voluminet af en opløsning kan variere med temperaturen. Normalt angives værdien ved stuetemperatur. M el. mol · L-1
Den molare koncentration cmolar Se ovenfor M el. mol · L-1
Den molale koncentration cmolal Temperaturuafhængig, idet vægten af opløsningsmidlet ændrer sig ikke med temperaturen. mol· kg-1
Et stofs molare masse M fx M(H2O) Benævnes også molmassen. Kan forveksles med molariteten M som er mol L-1. Den molare masse er en stofkonstant g · mol-1
Stofmængden n   mol
Masse m   g el. kg
Volume L el mL   Liter (L) el. milliliter (mL)
Densitet ρ(rho) Temperaturafhængig stofkonstant g/cm3
Antal formelenheder N Se også Avogadros tal NA Ingen

Ligevægtskonstanten

Kc

Ligevægtskonstant for kemiske reaktioner

Afhænger af reaktionen fx M2

Ligevægtskonstanten Kp For en reaktion i gastilstanden. Gasserne indgår i ligevægtsudtrykket med deres partialtryk Afhænger af reaktionen
Vands ionprodukt KV Ligevægtskonstant for vands reaktion med vand. På engelsk anvendes KW (W fra water). Temperaturafhængig M2
Vands ionprodukteksponent pKV pKV = - log KV  
Syrens styrkekonstant KS Ligevægtskonstant for syrens reaktion med vand. På engelsk anvendes Ka (fra acid). Temperaturafhængig  
Syrens styrkeeksponent pKS pKS = -log KS  
Basens styrkekonstant KB Ligevægtskonstant for basens reaktion med vand. Temperaturafhængig  
Basens styrkeeksponent pKB pKB = -log KB  
Opløseligshedsprodukt Ko Ligevægtskonstant for opløselighed af stoffer. På engelsk anvendes Ksp (sp for solubility product). Temperaturafhængig Afhænger af stoffet der opløses fx M3
Kompleksitetskonstant KK Ligevægtskonstant for kompleksdannelse. Temperaturafhængig Afhænger af hvilke stoffer der danner kompleks sammen fx. M-6
Et opløsningsmiddels molale frysepunktssænkning Kf Benævnes også opløsningsmidlets molale smeltepunktssænkning oC
Octanol-vand fordelingsforhold Ko/v    
Et opløsningsmiddels molale kogepunktsforhøjelse Kk   oC
Hastighedskonstant k   Variabel, alt efter hvilke reaktioner der er tale om

Koncentrationen af stoffet A

[A]

 

M
Koncentrationen af stoffet A til tiden 0 [A]0   M
Temperatur T   oC

Tid

t

 

Sekunder s, eller timer h (eng.: hour)
Halveringstid t½   Sekunder el timer
Varmetilførsel til et system Q Varmetilførslen til systemet regnes med fortegn, idet varmetilførslen kan være negativ eller positiv J (joule)
Varmetilførsel til et system ved konstant volume Qv   J
Varmetilførsel til et system ved konstant tryk Qp   J
Arbejde A Arbejdet som systemet udfører på omgivelserne, regnes med fortegn, idet arbejdet kan være negativt eller positivt i forhold til systemet J
Volumenarbejde Avol Volumenarbejde som tilføres systemet, regnes med fortegn J
Entalpi H Entalpien er en tilstandsfunktion. Ordet entalpi kommer fra græsk bet. "at varme" J
Et stofs molare entalpi Hm   J · mol-1
Den molare entalpitilvækst ΔHm   J · mol-1
Energi E Energien er en tilstandsfunktion J
Den molare energitilvækst ΔEm   J · mol-1
Reaktionsmængden nr    
Varmekapacitet C   J · K-1
Kraft F Eng.: Force Bar· areal
Tryk p Eng.: Pressure Bar
Osmotisk tryk posmotisk   Bar
Antal elektroner som deltager i en reaktion fx redox-reaktion Z   Ingen
Spænding/spændingsforskel V   Volt el. J · C-1 el. joule coulomb-1
  W J s-1 Watt
Polspænding Upol   Volt
Strømstyrke I   Ampere
Et elements hvilespænding Uo Benævnes også elementets elektromotoriske kraft Volt
Resistans omega Benævnes også modstand Ohm
Standard elektrodepotential ¤e   Volt
Standard hvilespænding Uo¤   Volt
Elektrisk ladning q   C (coulomb = ampere· sek)
Andre forkortelser for faser og opløsningsmiddel
Fast stof (s) Fra Lat/eng: Solid. Fx Salte  
Væske/opløsningsmiddel (l) Fra Lat/eng: Liquidus/liquid. Fx vand  
Gas (g) Fx Hydrogen  
I vandig opløsning (aq) Fra Lat/eng: Aqua. Fx Natrium og chloridioner i vandig opløsning  

 

BioSite 25/5,05; 8/8,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13